Автобусна компания Дари травел

Описание | Контакти | Условия за пътуване
Описание
„Дари комерс – НА” ООД - лицензирана транспортна фирма за извършване на международен автобусен транспорт. Създадена през 2001 година като дъщерна на вече съществуващата, от 25 години, „Дари Травъл Комерс” ЕООД.

С какво можем да сме Ви полезни?

Изпълняваме редовни автобусни линии, всяка седмица, до Испания, Португалия, Италия и Франция, достигайки до повече от тридесет града.

Разполагаме с офиси както в България, така и в Испания и Португалия. Може да ни посетите в някой от офисите ни в София, Пловдив, Бургас, Плевен и Враца. За Испания – Мадрид, Валенсия и Гандия, Португалия- Лисабон.

- - -
Контакти
Основен телефон за информация : +35929808272
Стационарен телефон : +35929817400

ОФИС СОФИЯ :
ТРАФИК МАРКЕТ, ОФИС 53
ТЕЛ: 02 980 82 72

ОФИС ПЛЕВЕН
УЛ. Д. ПОПОВ 12
ТЕЛ. 064 81 59 41
ФАКС 064 80 15 81

- - -
Условия за пътуване

 Условия за пътуване
Oбщи условия за организирано пътуване при ONLINE разплащане:

1. Записване за пътуване
1.1. Записване е възможно чрез интернет страницата на агенцията. Резервацията се счита за валидна след заплащане на 50% депозит от пакетната цена и ПОТВЪРЖДЕНИЕ от страна на агенцията след подписването на Договор за пътуване.
2. Визи
2.1. За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, Туроператорът ще съдейства на Потребителя като му предостави необходимите документи /резервации, ваучер, билети и др./, изискуеми от Посолството.
2.2. Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на Туроператора по чл.28 от ЗТ.
2.3. Чуждестранни граждани, които желаят да пътуват по програмите на „Дари Травел Комерс” ЕООД трябва да се информират за правния и визов режим на тяхната страна със страните, които се посещават по съответната туристическа програма.
3. Цени и плащане
3.1. Плащането се извършва в лева чрез интернет страницата на агенцията.
3.2. Депозит. Ако не е упоменато друго, размерът на депозита е 50% от общата цена. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.
3.3. Окончателно плащане: 15 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго.
3.4. Цените са калкулирани при курс - 1 EURO = 1.95583 лева.
3.5. Увеличението на цената е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора.
4. Права и задължения на страните
4.1. Туроператорът се задължава:
4.1.1. да предостави в съответствие с условията на този договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
4.1.2. да осигури задължителна застраховка на Потребителя „Медицински разходи при болест и злополука” за пътуванията извън страната в стандартните условия на застрахователните дружества и предостави на Потребителя оригинал на застрахователната полица по застраховка “Медицински разходи при болест и злополука” на туриста преди началото на пътуването.
4.1.3. по искане на Потребителя да го застрахова от други рискове по време на пътуването.
4.1.4. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.
4.1.5. Туроператорът има сключен застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ с ЗАД „Виктория”, Главна агенция Плевен 2, с адрес гр. Плевен, ул. Сан Стефано 12, оф. 8. Сертификатът за сключения договор се предоставя на Потребителя преди началото на пътуването.
4.2. Потребителят се задължава:
4.2.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи /лична карта или задграничен паспорт/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.
4.2.2. ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува в чужбина, трябва да представи нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в чужбина (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).
4.2.3. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.
4.2.4. да спазва законите на страната, за която пътува.
4.2.5. Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика съгласно международните медицински изисквания.
4.2.6.Потребителят има право: в срок до 30 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.
5. Отговорност на страните
5.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор, той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди. Максималната граница на отговорност на Туроператора в тези случаи е до 100% от стойността на тези услуги.
5.2. Когато отговорността на контрагентите на Туроператора за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите, е ограничена от международни договори, отговорността на Туроператора е в рамките на тези ограничения.
5.3. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като връща на потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
5.4. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини
анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на Потребителя;
загуба или повреда на багажа по време на пътуването;
отказ на упълномощените органи да издадат виза на Потребителя;
недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
5.5 Туроператорът не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:
Потребителя;
действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора;
непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
5.6.Туроператорът има право да прави промяна в цената на организираното по реда, предвиден в клаузите на чл. 34 от ЗТ.
5.7.Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми незабавно Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят декларира, че посочените от него в Договора телефони, факс, e-mail са действителни и могат да бъдат използвани от Туроператора за бързо и неотменно предаване на уведомлението. Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към Договора. В случай, че Потребителят не приеме промените, Туроператорът му предлага друго пътуване на същата, по-висока или по-ниска цена със съответно прихващане, доплащане или връщане на разликата. Ако Потребителят не приеме предложеното, той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение, като Туроператорът му възстановява платените от него суми по Договора в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомлението за отказ. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна на цената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
6. Неустойки
В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки:
6.1. Организирано пътуване, осъществявано с автобус :
при наличие на повече от 30 дни преди датата на отпътуване – неустойка не се удържа;
между 29-ия и 15-ия ден преди датата на заминаване се удържа 30% от стойността на екскурзията;
между 14-ия и 7-ия ден преди датата на заминаване се удържа 50% от стойността на екскурзията;
между 6-ия и 3-ия ден преди датата на заминаване се удържа 70% от стойността на екскурзията;
при по-малко от 3 дни се удържа 100% от стойността на екскурзията.
6.2. Организирано пътуване, осъществявано със самолет :
при наличие на повече от 60 дни преди датата на отпътуване – неустойка не се удържа;
между 59-ия и 30-ия ден преди датата на заминаване се удържа размерът на внесения депозит;
между 29-ия и 20-ия ден преди датата на заминаване се удържа 50% от стойността на екскурзията;
между 19-ия и 10-ия ден преди датата на заминаване се удържа 80% от стойността на екскурзията;
при по-малко от 10 дни се удържа 100% от стойността на екскурзията.
7. Спорове и рекламации.
7.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
7.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителя се задължава незабавно в писмена форма да уведоми доставчика на услугите и Туроператора с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички страни.
7.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качествата на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид в срок не по-късно от 3 дни след края на пътуването. Рекламацията трябва да бъде придружена от констативен протокол, които е подписан от представител на приемащата страна и потребителя. Туроператорът се задължава в срок от 15 дни след получаване на рекламацията да даде своето становище по нея на Потребителя.
8. Ред за изменение и прекратяване на Договора.
8.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
8.2.Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.
8.3. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

ПРЕПОРЪКИ
за спазване на правилата за информационна сигурност към потребителите на онлайн услугата “Плащания през интернет”
Информационната сигурност е от съществено значение за функционирането на онлайн услугата “Плащания през интернет”. Вашата отговорност като потребител е да опазвате персоналните си средства за идентификация съгласно изискванията на Общите условия за ползване на онлайн услуга “Плащания през интернет”.
Избягвайте използването на онлайн услугата “ Плащания през интернет” от публично достъпни компютри и такива с неконтролиран достъп.
Не разкривайте на никого и под никакъв предлог потребителското си име и парола за достъп. Те са конфиденциална информация, гарантираща сигурността на достъпа до Вашия клиентски портал.
Не записвайте на материален носител потребителското си име и парола.
Рискът и отговорността при неопазване тайната на средствата за електронна идентификация остава за сметка на клиента, ползващ онлайн услугата “ Плащания през интернет”.

Napazari.com : Техника за бита
Изработка на уеб базиран софтуер